תגובות לתחקיר "עשר עובדות מטרידות על מיזם הבנק החברתי בישראל"

* תגובת בנק ישראל

במסגרת מאמציו להגביר את התחרות במערכת הבנקאית מקדם הפיקוח על הבנקים כניסת אגודות אשראי למערכת הבנקאות ישראלית, ובכלל זה קביעת רגולציה מקלה. דרישות ההון, נועדו להבטיח את יציבותן של אגודות בנקאיות, ועל מנת להימנע מהנזק האפשרי של נפילת "שחקנים חדשים" שיגבירו את התחרות לזמן קצר, אך לא ישרדו לאורך זמן


* תגובת אגודה שיתופית אופק

1.     כפי שמתחייב מכל אגודה שיתופית באשר היא, אופק עורכת אספה כללית שנתית, בה נידונים נושאים כגון תקציב, בחירת ועד מנהל, חזון, ועוד. בחודש אוקטובר 2013 , החלה אופק לגייס בעלי מניות חברות לשם הקמת הבנק הראשון בישראל בבעלות לקוחותיו, לאחר שקיבלה החלטה מרשות ני"ע, לפיה מניית החברות באופק איננה "נייר ערך", ולפיכך ניתן למכור אותה לציבור- ללא צורך בתשקיף. החלטה זו מהווה תקדים, וניתנה לאחר חודשים רבים של מגעים בין אופק לבין רשות ני"ע, לאחר שאופק הביאה חוות דעת מהארץ והמעולם לגבי המצב המשפטי. לפיכך,גיוס החברים באופק החל לפני פחות משנה. בתקופה זו גויסו למעלה מ-2600 חברים. מטבע הדברים, באספה הכללית שנערכה לפני שנה נכחו מספר מועט של חברים, שהיוו את כלל מחזיקי המניות דאז (שכן, כאמור, במועד עריכת האסיפה הכללית הקודמת, עדיין לא היה בידי אופק היתר מאת רשות ני"ע לגייס חברים ללא תשקיף.) כיום, הוזמנו לאספה כל 2600 בעלי המניות הנוכחיים, על מנת להחליט, להצביע ולהשפיע. באופק, כמו בכל אגודה באשר היא, ההחלטות המתקבלות באספה כללית מחייבות, וניתן לשנותן רק באסיפה הכללית הבאה.

2. באשר לחשיפת רשימת החברים בין בעלי המניות, האפשרות אכן קיימת בתקנון אופק. מאידך, קיבלנו פניות רבות מחברים, אשר מבקשים שלא נחשוף את פרטיהם ו/או זהותם. בשל רצוננו לעמוד בהתחייבותנו, ומנגד לשמור על פרטיות החברים אשר ביקשו זאת, הנושא נמצא בדיון והועלה גם בפני רשם האגודות השיתופיות, במטרה למצוא את הפתרון המיטבי לנושא.

3.     כל בעל מניה המעוניין לצפות בפרוטוקול ו/או להתעדכן בנעשה בישיבות הועד, מוזמן למשרדי אופק ולעשות כן. באשר לתשלומי השכר נציין, שעם תחילת המיזם, ביוני 2012, פעלו כלל עובדי אופק בהתנדבות, חלקם אף עבדו בהיקף משרה מלאה, ללא שכר, במשך תקופה של שנה. כחלק מרצוננו לשמר את מערך צוות ההקמה המנוסה, ואת התנופה בה נמצאת אופק, התחילה האגודה בשנת 2014 לשלם שכר ל- 16 מעובדיה, חלקם במשרה חלקית וחלקם במשרה מלאה. הוצאות השכר החודשיות של אופק הינן סבירות ועומדות בקנה אחד עם ערכי המידתיות וההוגנות בהם היא דוגלת. בנוסף לעובדים בשכר, באופק פועלים 96 מתנדבים במטות ההקמה וצוותי הגיוס.

4.    כפי שידוע לכל חברי אופק, 2000 שקלים מתוך עלות המניה (אשר עומדת על 3000 ₪), נשמרים בנאמנות, בידי נאמן חיצוני מוכר בשוק (חברת הרמטיק), ומיועדים להוות את ההון ההתחלתי של הבנק. 1000 השקלים הנותרים משמשים את אופק עבור כל פעילויות ההקמה, כולל גיוס חברים, פעילויות רגולטוריות, הקמה פיזית של מערכות הבנק לכשיקום, ועוד. כל פעולה כזו מקבלת עדיפות על פי צו השעה ועל פי יעדי אופק. כעת, ומטבע הדברים באגודה בנקאית המושתתת על גיוס מספר מסוים של חברים כתנאי להקמתה, גיוס החברים היא פעולה אקוטית, אשר מקבלת עדיפות, ואשר תהווה גם את מקור המימון הנדרש להקמת הבנק. כרגע רוב הצוותים המקצועיים עובדים, כאמור, בהתנדבות, אך כדי לשמר אותם יהיה צורך לתגמלם ויש להכין מקור כספי לכך. הכינוי "משחק פירמידה" אינו רלוונטי, שכן רוב הכסף אשר הושקע על ידי החברים נשמר, כאמור, בנאמנות. באשר לפגישה עם נציג אגודת הסטודנטים נציין, כי בפגישה עימו נאמר כי הסטודנטים יוצאים לחופשת הקיץ, לפנית תחילת השנה האקדמית הבאה באוקטובר. יתרה מכך, ציין בפנינו הנציג כי בפתיחת השנה האקדמית יערכו בחירות לנציגות אגודת הסטודנטים, ויתכן כי בעלי התפקידים הנוכחיים- יתחלפו. לאור זאת, החליטה אופק להמתין עם הפעילות, ולחדשה בתחילת השנה.

5.     אופק דוחה מכל וכל את הטענות חסרות הבסיס בנוגע לועדת הביקורת. ועדת הביקורת של אופק מורכבת מ – 3 חברי אופק, כנדרש ע"פ התקנון. חברי ועדת הביקורת נבחרו כדין ע"י האסיפה הכללית, והם פועלים בתום לב, ללא ניגוד עניינים, ובהתנדבות. הטענות שהושמעו מפי גורם עלום בשם "בכיר באופק", ללא כל ביסוס עובדתי, הינו ניסיון שווא להטיל רבב בכל אנשי אופק באשר הם, כולל חברי ועדת הביקורת.חומרי ועדת הביקורת שקופים ומופצים לחברי האגודה, כולל באתר האינטרנט של האגודה. רו"ח רוחמה סלמן מונתה בחודש מרץ 2014 כמבקרת הפנימית של אופק, ומאז החלה בעבודתה בהתנדבות, ובהתאם לניסיונה העשיר בתחום. יש לציין, כי טענות חמורות כגון ניגוד עניינים וחוסר תפקוד, אם קיימות, מן הראוי שיועלו בצורה מבוססת ומנומקת ולא כדברים בעלמא, שאחרת הן עלולות לעלות לכדי הוצאת דיבה לשווא.

6.     אופק הינה מיזם חברתי, שלומד ומשתפר באופן מתמיד. פרסמנו את הדו"חות הכספיים ביולי השנה, טרם האסיפה הכללית, ואופק תפרסמם באופן סדיר ושוטף גם בעתיד.

     7.     באשר לתכנית העסקית, אנו דוחים מכל וכל את הטענות המועלות בנושא. באופק פועלים מתנדבים רבים, ביניהם בכירים בעלי ניסיון פיננסי רב, אשר עמלים על השלמת התכנית העסקית, המעודכנת על פי תפיסת העולם של אופק. מכאן, שעלות השלמתה לא תגיע לסכומים בהם נקבת.יתרה מכך, באפשרותה של אופק להגיש תכנית עסקית סופית רק לאחר פרסום מסמך ההנחיות של בנק ישראל, להקמת אגודות בנקאיות בישראל ("צ'רטר"). לאחרונה פורסמה טיוטה של המסמך, ואופק הגישה לבנק ישראל התייחסות לגביה באופן מעמיק, בהתבסס על עבודת צוות מאומצת הן של עובדי ומתנדבי אופק הן של עורכי דין ואנשים מהתחום הפיננסי בארץ, וכן של גורמים מקצועיים מחו"ל, המתמחים בבנקאות קואופרטיבית ובאגודות אשראי, אשר אופק מצויה עימם בקשר מקצועי.

     8.     מטבע הדברים, התגבשותם של מיזמים כרוכה בשינויים רבים בתחילת הדרך. אופק הינה אגודה בה מרבית הפעילות מתבצעת בהתנדבות, ומתוך תחושת שליחות חברתית. אנו מברכים על כך שלאורך הדרך, עם התפתחות המיזם, ממשיכים עמנו פעילים ובכירים שמאמינים וחולקים בערכים אלה, ומודים להם על עבודתם המסורה.
באשר לאירה פרידמן נציין, כי עזיבתה נעשתה על רקע דרישתה להבטיח את מינויה העתידי, כמנכ"לית הבנק בבעלות לקוחותיו. הנהלת אופק דחתה את בקשתה של אירה, מתוך רצון לשמר את ערכי האגודה, ואת השוויון וחופש הבחירה העתידי, אם וכאשר יוקם הבנק. לאחר קבלת הסירוב לדרישתה, בחרה אירה לעזוב את תפקידה כמנכ"לית מטה ההקמה של אופק.

     9.     כבכל קואופרטיב, מניית החברות היא אישית ואיננה ניתנת להעברה או למכירה. אופק מאפשרת לבטל את ההצטרפות ולקבל את הסכום ששולם במלואו, בתוך שבועיים מרגע ההצטרפות. לאחר מכן, ישנו פרק זמן בו לא ניתן לבצע פידיון מניית חברות, וזאת משום הצורך של אופק לוודא מהו סכום ההון ההתחלתי שברשות האגודה, לצורך הקמת הבנק. תקופה זו עומדת, על פי התקנון הקיים, על 24 חודשים, ובמהלכה ניתן לבטל את החברות באופק, אך לא לקבל את הכסף בחזרה. הכסף יושב למבקש הביטול לאחר תקופה זו, בהתאם לכללי הפדיון הקבועים בתקנון. חשוב לציין, כי במסגרת תהליך רכישת מניית חברות באופק, וכתנאי לסיום תהליך הרכישה, מאשר המצטרף כי קרא הן את תקנון אופק והן את טיוטת התקנון המצויה על שולחנו של רשם האגודות בתהליכי אישור מתקדמים. על החבר לאשר במייל נפרד, כי הוראות תקנון אופק ידועות לו, כי הוא קרא אותן וכי הוא מסכים להן. ללא אישור מפורש זה, לא ניתן לסיים את תהליך ההצטרפות לאופק.זאת ועוד, לאחר רכישת מנית חברות, ועם הודעה על הקבלה כחברה באופק, נשלח לחבר תקנון האגודה במייל פעם נוספת, עם המלצה נוספת לקרוא אותו. מסמכים אלה גלויים ושקופים עבור רוכשי המניות הפוטנציאליים, עבור החברים הקיימים וכן עבור הציבור הרחב, הן באתר האינטרנט והן בעמוד הפייסבוק של אופק, וכאמור – גם בהתכתבות פרטנית מול כל מצטרף לאופק, המאשר את קריאתם והבנתם באופן ספציפי.

* תגובת מנכל"ית מטה ההקמה הפורשת אירה פרידמן:

נתתי את כולי במהלך שנה וחצי למיזם המאופיין באי ודאות מלאה ואינהרנטית כך שטענות לגבי עזיבתי על רקע דרישת הבטחה לגבי התפקיד העתידי מופרכות. עזיבתי מצביעה על אי הסכמה על הדרך וחילוקי דעות מקצועיים ואני מקווה שעזיבתי תגרום לחברים באופק להיות יותר מעורבים ולדרוש שקיפות כפי שמתבקשת במיזם שחרט על דגלו להיות סמן לשקיפות ולהוגנות.

4 תגובות:

 1. זה מצחיק איך בסעיף 9 הם מדגישים כמה חוקי התקנון מקובעים, אבל בסעיף 2 אין להם בעיה לעקם את החוקים בהתאם לבקשות פרטניות של חברים ספציפיים.
  כל התגובות של אופק הן תשובות של פוליטיקאים עם מלא כשלים לוגיים.

  מבנק ישראל בכל מקרה ציפיתי לקבל תגובה מפגרת בלי שום הגיון. למנוע "נפילת שחקנים חדשים".. על אותו הגיון צריך להקפיא את כל תחום ההיי טק במשק.

  כל התשובות של אופק מתחמקות ובסגנון של "נשתפר בהמשך". אני הייתי ממליץ לכולם לחכות עם הדבר הזה, לתת להם את השנה שהם צריכים (כביכול) בשביל לבצע את השינויים הקריטיים שהועלו פה, ורק אז לבחון מחדש אם באמת יש טעם להשקיע בזה מחשבה.

  השבמחק
 2. בנוגע לסעיף 5, חיפשתי את דוחות וועדת הביקורת באתר. מוזמנית לראות בעצמכם- https://www.ofek.coop/Search?q=%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA
  (ספוילר- אין כאלה)
  בדומה, גם חיפוש שמם של רוחמה סלמן ושל אלדד בריק לא העלה תוצאות.
  יכול להיות שזה בגלל שמנוע החיפוש באתר לא הכי מדהים, כי חיפוש בגוגל העלה בכל זאת מסמך ביקורת- https://www.ofek.coop/Media/Default/formal%20doc/7079_ofek_bikoret.pdf
  גם הוא לא ממש מרשים.

  השבמחק
  תשובות
  1. thanks for the links.
   OFEK should have provided links to the reports in their comment.

   מחק
 3. בנק ישראל בעצם מודה שהוא לא ייתן אישור לבדיחה שנקראת ״אופק״ ואגב לא באשמתו. מי שיברר על שורר יבין שהוא בחיים לא יוכל לקבל אישור מבנק ישראל. בנוסף, כל מי שניסה להציל את האגודה ולנתב אותה לכיוונים חוקיים ברח משם על עוד נפשו בו, כולל המייסדת והמנכ״לית הראשונה קרן אור און.

  השבמחק